Navigace

Obsah

O obci

 
 Vranov
Statistické údaje
 Obec Vranov se rozkládá na 1241 ha v průměrné nadmořské výšce 465 m n.m.
 Podle předběžných výsledků ze sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo 1. 3. 2001, žije v obci celkem 602 obyvatel, z čehož 51,2 % tvoří ženy.
 Od minulého sčítání v roce 1991 vzrostl počet obyvatel o 27.
 V celé České republice žije v současnosti 10 292 933 obyvatel.
 Obec Vranov má 86 dětí do 14 let, 398 obyvatel je ve věku mezi 15 a 59 lety a 118 obyvatel má nad 60 let. Průměrný věk se pohybuje kolem
 40 let.
 286 obyvatel je pracujících, z toho 41,6 % pracuje mimo Vranov. 40,9 % obyvatel se hlásí k nějakému náboženství a považuje se za věřící. V obci stojí 235 domů, z toho je 177 trvale obydlených rodinných domů. Průměrně na jeden byt připadá 2,97 bydlících.

 Bydlení
 Převážnou část domovního fondu ve Vranově tvoří rodinné domy. Z celkového počtu 235 domů je 177 trvale obydlených. 27 objektů slouží k rekreaci. Ve Vranově je 258 bytů. Průměrně žije v jednom bytě 2,97 osob a průměrný byt má 4,6 místnosti nad 8 m2.
 Rozvoj bydlení je směřován do proluk v zastavěném území a do několika rozvojových lokalit v okrajových částech obce. Koncept územního plánu navrhuje výstavbu celkem 104 nových bytových jednotek. Obec vlastní některé pozemky určené k zástavbě.
 Územní plán nenavrhuje žádné nové lokality pro průmyslovou výrobu.
  
Technická vybavenost území
 
Zásobování pitnou vodou řeší dokončená výstavba přivaděče z vodojemu Útěchov a doposud nezkolaudovaného vodovodu Šebrov. Situaci vyřeší napojení na brněnskou vodovodní soustavu.
 
Obec není dosud odkanalizována. Většina septiků a jímek má nekontrolovaný přepad do místních vodotečí. Je navržena splašková kanalizace s variantním umístěním čistírny odpadních vod nebo napojením kanalizačním sběračem přes Lelekovice na ÚKČ Modřice.
 
Vranov je plně plynofikován z vysokotlaké regulační stanice na území obce na plynovodním vedení Brno - Blansko. Odběr elektrické energie je realizován z vedení VN pomocí pěti trafostanic.
 
Obec Vranov je součástí uzlového telefonního obvodu Brno. Telefonizace území je dostatečná pro současný i výhledový stav. 
 
Vranov má vlastní kabelovou televizi.